Top

Natura 2000 beheerplannen Provincie Limburg

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Na het opstellen van de Limburgse PAS-gebiedsanalyses is Delta Milieu met drie specialisten in 2016 aan een vervolgopdracht voor Provincie Limburg begonnen, namelijk het ontwikkelen van Natura 2000-beheerplannen voor 16 Natura 2000-gebied. De Natura 2000-beheerplannen zijn bedoeld als een beleidsmatige uitwerking van de beschermde natuurdoelen voor een periode van 6 jaar en biedt in de streek duidelijkheid over vergunningplicht, natuurbeheer en -herstelmaatregelen.

Delta Milieu heeft specialisten in de regio, die op het gouvernement als voortouwnemer functioneren en inhoudelijk de specialisten zijn voor Natura 2000-vraagstukken. Zowel intern als extern gericht profileren deze Delta medewerkers zich als kenniscentrum op het gebied van Natura 2000. De 16 provinciale Natura 2000-gebieden zijn onderling verdeeld, waardoor er gebiedsspecialisten zijn voor onder andere Sint Jansberg, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven en Swalmdal. Het opstellen van Natura 2000-beheerplannen is een wettelijke verplichting voor het bevoegd gezag en is een uitwerking van de gebiedsbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, waardoor de kennis en ervaring van Delta Milieu ook toepasbaar is in andere provincies.

Naar alle projecten