Kustbroedvogels

 • Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Kustbroedvogels

Ieder jaar worden de aantallen en verspreiding van kustbroedvogels vastgesteld in het Deltagebied. Onder kustbroedvogels worden hier verstaan kluut, bontbekplevier, kleine plevier, strandplevier en alle soorten meeuwen en sterns. Met behulp van deze gegevens kunnen er onder andere uitspraken worden gedaan over de effecten van inrichting en beheer van de belangrijke watervogelgebieden in de Delta.

De monitoring van kustbroedvogels gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat en valt onder het MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands). Deze tellingen worden al sinds 1979 uitgevoerd.

Monitoring aantallen

Het doel van de kustbroedvogelmonitoring in het Deltagebied is het jaarlijks vaststellen van de omvang en verspreiding van de broedpopulaties. DMP-medewerkers verzamelen gegevens van kustbroedvogels per bezoek per gebied; hierbij wordt rekening gehouden met de optimale inventarisatieperiode én met eventuele uitwisseling tussen gebieden in de gehele Delta.

Bij dit project zijn terreinbeherende organisaties, overheidsdiensten en vrijwilligers betrokken. De vrijwilligers en terreinbeheerders ondersteunen door gegevens aan te leveren en bijvoorbeeld boten ter beschikking te stellen. Het eindresultaat van dit project is een gedetailleerde database die jaarlijks wordt verstrekt aan SOVON voor de opname in de landelijke database en rapportage.

Broedsucces

Sinds 2018 is een meetnet opgezet om van alle soorten kustbroedvogels gegevens over het broedsucces te verzamelen in de Delta. Het broedsucces levert belangrijke informatie over de gezondheid van de populatie en het functioneren van het gebied.

Geïntegreerde Monitoring

Binnen diverse projecten worden kustbroedvogels voorzien van individueel herkenbare kleurringen, daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden voor geïntegreerde monitoring. Door gegevens over aantallen, broedsucces, overleving en dispersie te combineren is het mogelijk om populatiemodellen te maken. Met die modellen is het mogelijk om de knelpunten voor populaties van kustbroedvogels te identificeren. Geïntegreerde monitoring is een belangrijk instrument voor beleid en beheer van populaties kustbroedvogels.

Rapportage

Gerapporteerd worden aantallen, verspreiding en broedsucces (zie pagina Broedsucces). In de rapportages wordt informatie over de bezochte gebieden verstrekt. Hierbij worden recente ontwikkelingen binnen het gebied beschreven die mogelijk effect hebben op de aantallen kustbroedvogels. Zogenaamde drukfactoren worden besproken, dit zijn factoren of gebeurtenissen die effect hebben op vestiging of broedsucces van de kustbroedvogels. Dit betreft bijvoorbeeld een indicatie van het weer tijdens het broedseizoen, overspoelingen, verstoring en predatie. Jaarlijks worden de algemene trends van het aantal broedparen van de betreffende soorten bepaald. Met behulp van kaarten wordt per soort de verspreiding in het Deltagebied weergegeven. De trend en verspreiding geven samen een compleet beeld over de huidige stand van deze soorten.

Als voorbeeld hierbij de verspreiding van de Kluut in het Deltagebied in 2021.

Deel dit project

Neem contact op

  Contactpersonen

  Sander Lilipaly

  Ecoloog

  Specialismen: Kustbroedvogels Ringonderzoek Vogelgriep Watervogels
  Sander@deltamilieu.nl

  Dirk van Straalen

  Ecoloog

  Specialismen: Beheer Grote Zilverreiger Kustbroedvogels Ringonderzoek Watervogels Zeearenden
  Dirk@deltamilieu.nl

  Recente rapporten

  Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2022

  Kustbroedvogels

  Het broedseizoen van 2022 was voor een aantal soorten kustbroedvogels een dramatisch jaar. Voor het eerst werd er hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastg…

  8MB

  Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2021

  Kustbroedvogels

  Voor kustbroedvogels is het Deltagebied één van de belangrijkste gebieden van Nederland en West-Europa. Van soorten als strandplevier (77%), zwartkopm…

  8MB