Privacy policy

Deze privacyverklaring geldt voor alle medewerkers van Delta Project Management en Delta Uitzendorganisatie (hierna te noemen Delta).

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Privacyverklaring Delta Project Management B.V. en Delta Uitzendorganisatie B.V.

Deze privacyverklaring geldt voor alle medewerkers van Delta Project Management en Delta Uitzendorganisatie (hierna te noemen Delta).

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Delta hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy.

Je kunt er op vertrouwen dat wij:

 • Werken naar de letter en de geest van de privacywet- en regelgeving;
 • Jouw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
 • Jouw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden of liefdadigheidsdoeleinden;
 • Jouw wettelijke rechten altijd zullen respecteren om informatie van jou bij ons in te zien, te wijzigen of te wissen;
 • Alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • Jouw vragen over jouw eigen privacy eerlijk zullen beantwoorden.
 • Met deze privacyverklaring wil Delta je duidelijk maken waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.

Ook maken wij in deze verklaring duidelijk op welke wijze wij jouw privacy beschermen en welke rechten je daarbij zelf hebt.

Welke persoonsgegevens gebruikt Delta en waarom?

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over jou gaan ofwel naar jou zijn te herleiden. Denk hierbij aan jouw naam met jouw geboortedatum en jouw contactgegevens (adres, telefoonnummer(s) en e-mail adres(sen). Wij verwerken deze gegevens alleen om de bedrijfsvoering van onze onderneming mogelijk te maken. Wij hebben jouw persoonsgegevens voor het eerst nodig bij indiensttreding. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor de juiste verloning aan jou als werknemer, voor de loonaangifte bij de Belastingdienst, bij het aanmelden van verzekeringen zoals pensioen en WIA-hiaat verzekering enz. waarbij naam, geboortedatum en (in sommige gevallen) BSN noodzakelijk moeten worden vermeld. Jouw medewerkersnummer, voor- en achternaam, privé adres en privé telefoonnummers gebruiken wij ook in ons systeem, daarbij is indien van toepassing jouw privé e-mailadres noodzakelijk om de salarisstrook, urenstaat en jaaropgaaf te kunnen versturen en eventuele aan jouw gerichte correspondentie. Wij beschermen jouw gegevens. Jij mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van jouw gegevens geldt. Zij kunnen verder alleen die gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook zorgen wij voor een goede beveiliging van onze toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen. Bovendien bewaren wij de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in de wet zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor we jouw gegevens verwerken.

Bijzondere gegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld uw BSN nummer, informatie over uw gezondheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Het verwerken van deze informatie is bovendien voorbehouden aan een zeer beperkte en selecte groep medewerkers.

Gegevens over jouw gezondheid

Deze gegevens op hoofdlijnen zijn alleen bekend bij een selecte groep medewerkers en alleen als zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medische begeleiding van zieke medewerkers wordt verzorgd door een Arbodienst arts van ArboNed. Deze artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

Burger Service Nummer (BSN)

BSN gebruik door een selecte groep medewerkers van onze afdeling Salarisadministratie, heeft te maken met de wettelijke plicht om gegevens door te geven aan de Belastingdienst en voor persoonlijke identificatie.

Derden

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Dit heeft te maken met uitvoering van allerlei noodzakelijke ondersteuning. Voorbeeld hiervan zijn: Arbodienst, ziekteverzuimverzekering, systeembeheerder enz. Dit gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken (deze afspraken zijn schriftelijk en heten Verwerkersovereenkomsten) over de omgang met onze en jouw gegevens, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft. Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens op vordering te verstrekken aan organisaties buiten Delta. Denk hierbij aan de Belastingdienst, Recherche, Politie of Justitie. U kunt er van uitgaan dat wij bij het verstrekken van uw gegevens ook dan zorgvuldig zijn.

Internet

Ook via onze internetomgevingen doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. Hieronder leggen wij de belangrijkste elementen uit.

 • Op onze website(s) worden geen algemene (anonieme) bezoeker gegevens vastgelegd.
 • Cookies: Wanneer jij onze website(s) bezoekt, slaat jouw computer, tablet of smartphone automatisch enkele gegevens op met behulp van een zogeheten cookie. Daardoor wordt jij bij een volgend bezoek via dezelfde computer automatisch herkend. Cookies zorgen ervoor dat de inhoud van onze websites beter afgestemd wordt op jouw wensen. Zo kan jouw computer jouw gebruikersnaam onthouden zodat je die niet steeds hoeft in te voeren. Als jij niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kan je in de browser ‘cookies off’ aanvinken. Indien jij de cookies accepteert, blijven zij maximaal vijf jaar in uw computer staan, tenzij jij deze voor die tijd verwijdert.
 • Wettelijke rechten
 • Delta respecteert dat jij een aantal wettelijke rechten hebt met betrekking tot jouw relevante persoonsgegevens:
 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde relevante gegevens;
 • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van jouw relevante gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw relevante gegevens.

Wettelijke rechten

Delta respecteert dat jij een aantal wettelijke rechten hebt met betrekking tot jouw relevante persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde relevante gegevens;
 • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van jouw relevante gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw relevante gegevens.

Met de toevoeging relevante gegevens bedoelen wij gegevens die in diverse databases beschikbaar zijn en bijvoorbeeld niet alle mailberichten naar jou en of antwoorden van jou in de diverse mailboxen van kantoormedewerkers. In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren als dat in strijd met de wet is.

Indienen verzoek inzage of correctie

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kan jij per mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) per mail aan: fg@deltamilieuprojecten.nl. Binnen vier (4) weken ontvang je een reactie.

Bewaartermijnen

Gegevens van kandidaten die bemiddeld willen worden naar een nieuwe stap in hun carrière bewaren wij twee jaar, daarna worden de gegevens automatisch geanonimiseerd. Mocht je eerder uitgeschreven willen worden dan ontvangen wij graag een mail van je.

Klachten

Je kan als betrokkene altijd een klacht indienen bij de Privacy toezichthouder:
Autoriteit Persoonsbescherming (AP).