Gedragsonderzoek bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken

  • Gepubliceerd op: 27 oktober 2023
  • Categorie:Nieuw rapport

Het afgelopen broedseizoen heeft stagiair Bram Roobol onderzoek gedaan naar het gedrag van bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken langs de Ooster- en Westerschelde. De methode van het onderzoek, belangrijke conclusies en aanbevelingen worden hier kort toegelicht. Het rapport is te vinden op deze pagina.

Onderzoeksmethode

Data voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van observatiesessies van telkens tien minuten. Tijdens deze tien minuten werd om de dertig seconden opgeschreven wat het gedrag van één bontbekplevierkuiken was en waar het zich op dat moment bevond. Verder werd gedurende de hele sessie bijgehouden hoeveel personen over de dijk passeerden. In totaal heeft Bram 102 observatiesessies uitgevoerd.

Bontbekplevier kuiken op een dijk aan de Oosterschelde, foto: Bram Roobol

Belangrijke conclusies

Bontbekplevierkuikens die opgroeien op dijken blijken voornamelijk hun voedsel te zoeken op het slik en in de aanspoellaag. Op schelpen en op zand wordt minder gefoerageerd. De vegetatie wordt verder nauwelijks gebruikt om te foerageren.

Verder kwam naar voren dat stilstaande recreanten en mensen die over het talud van de dijk lopen de jongen verstoren in hun gedrag. De jongen stoppen dan met foerageren. Voldoende foerageertijd voor de kuikens is belangrijk om te kunnen overleven. Zodoende kan verstoring zorgen voor een lagere kuikenoverleving. Van de 51 kuikens, die Bram heeft gevolgd vanaf het moment dat ze uit het ei kwamen, zijn er 15 vliegvlug geworden. Wanneer meer kuikens groot worden, kan de populatie in stand blijven en zich op langere termijn mogelijk zelfs weer uitbreiden.

Aanbevelingen voor beheerders van zeedijken in Zeeland

Er worden langs de zeedijken vaak al rasters geplaatst om de plevierennesten te beschermen. Deze zouden uitgebreid moeten worden om zodoende ook het foerageergebied te bevatten; kuikens kunnen dan de eerste paar weken van hun leven ongestoord voedsel zoeken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en in samenwerking met Nationaal Park Oosterschelde.

Deel dit bericht

Gedragsonderzoek bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken – stagerapport Bram Roobol

Strandbroeders

Zeeuwse dijken worden niet alleen gebruikt door recreanten en omwonenden. Bontbekplevieren gebruiken een aantal van deze dijken om jongen groot te br…

2MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Colonial breeding birds suffered great losses caused by highly pathogenic avian influenza the second year in a row. In the Dutch Delta alone, more tha…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Kustbroedvogels leden voor het tweede jaar op rij grote verliezen als gevolg van hoogpathogene vogelgriep. Alleen al in de Nederlandse Delta werden tu…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 12 maart 2024

Zeehonden waren afgelopen eeuw in Nederland bijna uitgestorven door jacht en gifstoffen in het zeewater. Uitbanning van de jacht en betere controle op…