Gedragsonderzoek bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken

  • Gepubliceerd op: 27 oktober 2023
  • Categorie:Nieuw rapport

Het afgelopen broedseizoen heeft stagiair Bram Roobol onderzoek gedaan naar het gedrag van bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken langs de Ooster- en Westerschelde. De methode van het onderzoek, belangrijke conclusies en aanbevelingen worden hier kort toegelicht. Het rapport is te vinden op deze pagina.

Onderzoeksmethode

Data voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van observatiesessies van telkens tien minuten. Tijdens deze tien minuten werd om de dertig seconden opgeschreven wat het gedrag van één bontbekplevierkuiken was en waar het zich op dat moment bevond. Verder werd gedurende de hele sessie bijgehouden hoeveel personen over de dijk passeerden. In totaal heeft Bram 102 observatiesessies uitgevoerd.

Bontbekplevier kuiken op een dijk aan de Oosterschelde, foto: Bram Roobol

Belangrijke conclusies

Bontbekplevierkuikens die opgroeien op dijken blijken voornamelijk hun voedsel te zoeken op het slik en in de aanspoellaag. Op schelpen en op zand wordt minder gefoerageerd. De vegetatie wordt verder nauwelijks gebruikt om te foerageren.

Verder kwam naar voren dat stilstaande recreanten en mensen die over het talud van de dijk lopen de jongen verstoren in hun gedrag. De jongen stoppen dan met foerageren. Voldoende foerageertijd voor de kuikens is belangrijk om te kunnen overleven. Zodoende kan verstoring zorgen voor een lagere kuikenoverleving. Van de 51 kuikens, die Bram heeft gevolgd vanaf het moment dat ze uit het ei kwamen, zijn er 15 vliegvlug geworden. Wanneer meer kuikens groot worden, kan de populatie in stand blijven en zich op langere termijn mogelijk zelfs weer uitbreiden.

Aanbevelingen voor beheerders van zeedijken in Zeeland

Er worden langs de zeedijken vaak al rasters geplaatst om de plevierennesten te beschermen. Deze zouden uitgebreid moeten worden om zodoende ook het foerageergebied te bevatten; kuikens kunnen dan de eerste paar weken van hun leven ongestoord voedsel zoeken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en in samenwerking met Nationaal Park Oosterschelde.

Deel dit bericht

Gedragsonderzoek bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken – stagerapport Bram Roobol

Strandbroeders

Zeeuwse dijken worden niet alleen gebruikt door recreanten en omwonenden. Bontbekplevieren gebruiken een aantal van deze dijken om jongen groot te br…

2MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 13 oktober 2023

De Centrale Informatievoorziening (Rijkswaterstaat) organiseert jaarlijks in januari een telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote z…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 28 maart 2023

Dit rapport beschrijft de tellingen van watervogels en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland, in de periode juli 2021 t/m juni 2022. De…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 17 maart 2023

Hoogpathogene vogelgriep H5N1 (HPAI) werd in mei 2022 voor het eerst in kolonies van kustbroedvogels in Nederland vastgesteld. In korte tijd werden en…