Broedvogels zeegroentesnijgebieden Oosterschelde – 2022

  • Gepubliceerd op: 14 december 2022
  • Categorie:Nieuw rapport

Inventarisatie van broedvogels

De Provincie Zeeland verleent vergunningen voor het recreatief snijden van zeegroenten in de Oosterschelde. Met deze vergunning mogen snijders zelfstandig een toegewezen natuurgebied betreden om zeekraal en lamsoor te snijden. Het gaat in totaal om zeven gebieden.

Om een beeld te krijgen van het mogelijke effect van betreding op broedende vogels is Deltamilieu Projecten gevraagd om een broedvogelinventarisatie uit te voeren.  Tijdens het broedseizoen van 2022 zijn wekelijks broedvogels gecontroleerd en gedocumenteerd volgens de BMP-methode.

Opgeleverde data

De territoria van alle broedvogels zijn geleverd in de vorm van verspreidingskaarten. Om een volledig beeld te vormen van de situatie op de schorren, is ook de ervaring met de zeegroenten-snijders, bebording, recreatie en looproutes opgenomen in dit rapport.

Resultaten

In totaal zijn 190 territoria van broedvogels gevonden binnen de zeven snijgebieden waarvan 107 behoorden tot rode-lijstsoorten bontbekplevier, gele kwikstaart, graspieper, kneu, slobeend, tureluur en veldleeuwerik. De broedvogeldichtheid over alle schorren bedraagt 2,38 territoria per hectare. Ieder snijgebied is belangrijk voor diverse vogelsoorten tijdens het broedseizoen.

Advies

Dankzij de intensieve monitoring is nu bekend welke broedvogels territoria hadden in de snijgebieden tijdens het broedseizoen van 2022. Met behulp van deze kennis en de ervaringen in de schorren is er een advies geformuleerd om de rust van de vogels zoveel mogelijk te waarborgen. Dit advies is te lezen in het rapport.

Deel dit bericht

Rapport Broedvogels zeegroentesnijgebieden Oosterschelde inventarisatie 2022

Broedvogels zeegroentesnijgebieden Oosterschelde 2022

Broedvogels

De Provincie Zeeland verleent vergunningen voor het recreatief snijden van zeegroenten in de Oosterschelde. Met deze vergunning mogen snijders zelfst…

7MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 15 december 2023

Het gaat het niet goed met scholeksters in Zeeland. Dat is de conclusie van het onderzoek dat we uit mochten voeren in het kader van het ‘Jaar van de…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023

Het afgelopen broedseizoen heeft stagiair Bram Roobol onderzoek gedaan naar het gedrag van bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken langs de Ooster- en…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 13 oktober 2023

De Centrale Informatievoorziening (Rijkswaterstaat) organiseert jaarlijks in januari een telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote z…