Top

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

2009 – 2013

Onderdeel van het biologisch monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren is de monitoring van kustbroedvogels in het Deltagebied.

Jaarlijks wordt getracht om in samenwerking met vele vrijwilligers en medewerkers van terreinbeherende instanties en ambtelijke diensten een totaalbeeld te krijgen van de aantallen kustbroedvogels in het Deltagebied. De gegevens worden ingevoerd en bewerkt in computerbestanden. In de jaarlijkse rapportage wordt een overzicht gegeven van het aantal broedparen per soort per gebied. Naast een korte beschrijving van de trends van alle kustbroedvogels wordt in een cyclus van drie jaar een soortgroep uitgebreider besproken. De volgende soortgroepen worden hierbij onderscheiden: Kluut en plevieren, meeuwen en sterns. Jaarlijks wordt ook een extra thema beschreven, zoals de aantalsontwikkelingen van kustbroedvogels in een bepaald watersysteem.

Naar alle projecten